Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2021): Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení. Geografické rozhledy, 30(4), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje u nás zatím spíše ojedinělému konceptu spolu-bydlení – cohousingu. Seznamuje čtenáře s konceptem, jeho rozšířením v Česku a představuje výsledky šetření v cohousingem inspirovaném rezidenčním projektu Alfarezidence ležícím ve vnitřním městě Prahy. Pozornost je věnována roli sousedské blízkosti a sdílených prostor v procesu výběru nového bydlení.

Klíčová slova: cohousing, spolu-bydlení, rezidenční preference, rezidenční mobilita, Praha

Abstract (EN): Shared spaces and neighbourhood proximity as a factor in choosing a place to live The article deals with a concept of housing that is rather unique in the Czech environment. It presents the concept, its expansion in Czechia and it also presents the results of a survey in a cohousing-inspired residential project Alfarezidence, which is located in the inner city of Prague. Attention is paid to the role of neighbourhood proximity and shared spaces in the process of choosing new housing.

Keywords (EN): cohousing, housing, residential preferences, residential mobility, Prague