Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČISTECKÁ, B. MATĚJČEK, T. (2021): Využití příběhů v učebnicích zeměpisu. Geografické rozhledy, 30(5), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

ČISTECKÁ, B. (2019): Využití příběhů v učebnicích zeměpisu. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
Seznam analyzovaných učebnic a pracovních sešitů zeměpisu

Abstrakt: Článek shrnuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry, a především jakým způsobem jsou v učebnicích zeměpisu využívány příběhy. Analyzovány byly učebnice z různých časových období. Součástí článku jsou také doporučení pro využívání příběhů ve výuce zeměpisu.

Klíčová slova: hodnocení učebnic, geografické vzdělávání, mezipředmětové vazby, narativní pedagogika

Abstract (EN): Use of stories in geography textbooks. This article summarizes results of the research focused on stories used in geography textbooks. Textbooks from different time periods were analyzed. The article also includes recommendations for using stories in geography teaching.

Keywords (EN): textbook evaluation, geographical education, cross-curricular links, narrative pedagogy