Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2021): Železnice a čas. Geografické rozhledy, 31(2), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o změně v přístupu k měření a počítání času po nástupu železnice. Provoz na železnici si vyžádal potřebu synchronizace času mezi propojenými městy, která do té doby měly vlastní místní čas. V podstatě to znamenalo, že čas přestal přesně určovat pravé poledne, ale zato byl všude stejný. Železniční čas byl předchůdcem časových pásem. Definování časových pásem čelí v současné době novým výzvám v souvislosti s narůstajícími rozdíly mezi sociálním časem, kterým žije společnost, a stávajícím počítáním času a roční proměnlivostí délky slunečního dne.

Klíčová slova: čas, železniční čas, časová pásma, sociální čas, pásmový čas, smluvený čas

Abstract (EN): The railways and time. The article deals with the approach to time measurement after the birth of the railway. The railway operation required a synchronization of time between interconnected cities, which until then had their own local time. Essentially, this meant that time ceased to be accurate at solar noon (formally local apparent solar noon), but it was the same everywhere. The railway time was the precursor to time zones. The concept of time zones is currently facing new challenges in the context of growing differences between the social time (lived by the society), the existing standard time and the annual variability of solar-day length.

Keywords (EN): time, railway time, time zones, social time, standard time, conventional time