Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTĚPANČÍKOVÁ, P., STEMBERK, J. (2022): Střední Amerika stále v pohybu. Geografické rozhledy, 31(4), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pevná zemská litosféra je rozlámána na sedm hlavních tektonických desek, které plavou po plastické astenosféře. Typ rozhraní desek předurčuje charakter geologických procesů formujících zemský povrch, jako jsou horotvorná činnost, vulkanismus, zemětřesení. Střední Amerika se nachází na několika litosférických deskách. Nacházejí se zde vulkanická pohoří se stále aktivními sopkami a oblasti se zemětřesnou činností. Ruku v ruce s nízkou ekonomickou vyspělostí zemí je tak oblastí s častými přírodními katastrofami s devastujícími účinky. Zranitelnost tamního obyvatelstva představuje výzvu pro neustálé zlepšování vzdělávání, prevenci a krizový management.

Klíčová slova: desková tektonika, zemětřesení, aktivní sopky, vulkanismus, Střední Amerika, Středoamerický vulkanický oblouk

Abstract (EN): Central America still in motion. Solid Earth's lithosphere is broken into seven major tectonic plates, which are slowly moving on the plastic asthenosphere. Plate boundary type predetermines the geological processes forming the Earth's surface, such as orogenesis, volcanism, earthquakes. Central America is located on several plates, which results in volcanic mountains formation with still active volcanoes and areas of earthquake activity. Moreover, hand in hand with less economic development of the countries, Central America is often hit by natural disasters with devastating effects. Vulnerability of the population presents a challenge for enhancement of education, prevention, and crisis management.

Keywords (EN): plate tectonics, earthquakes, active volcanoes, volcanism, Central America, Central American volcanic arc