Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLEJKA, J. (2022): Krajiny a energie jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Mapa energetického mixu jižní Moravy a fotografická příloha

Abstrakt: V příspěvku je popsán vliv dostupných přírodních zdrojů energií na vývoj jihomoravské krajiny a společnosti po dobu známé historie. Zatímco některé fosilní zdroje energií jsou na hranici vyčerpání, nové jsou objevovány. Klíčem k bohatství místní krajiny je vydatné sluneční záření, teplé klima, úrodné půdy a velké řeky. Perspektivní je také hojnost geotermální a větrné energie. Významnou roli sehrává brněnské inovační centrum v úsporách energie a vývoji nových technologií.

Klíčová slova: dopady energií na krajinu, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, perspektivy, jižní Morava

Abstract (EN): Landscapes and energies of South Moravia. The paper demonstrates the background effects of available natural energy sources on the development of the South Moravian landscape and society during the known history. While fossil energy sources are on the verge of depletion, new ones are being discovered. The key to the richness of the local landscape is the abundant sunlight, warm climate, fertile soils and large rivers. The abundance of geothermal and wind energy is also promising. The Brno Innovation Centre plays an important role in energy saving and the development of new technologies.

Keywords (EN): energy impacts on the landscape, renewable and non-renewable resources, perspectives, Southern Moravian region