Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIKLÍN, J. (2022): Ohrožená Moravská Amazonie. Geografické rozhledy, 31(5), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje představuje biologicky mimořádně bohatou oblast Česka. Díky kombinaci přírodních vlivů – lužních ekosystémů od mokřadů a tůní přes lužní lesy a nivní louky po vyvýšená, nikdy nezaplavovaná místa, a dlouhodobého lidského hospodaření tradičními způsoby – tady najdeme obrovské množství vzácných a chráněných rostlin i živočichů. Pestrost území je ale ohrožena nedostatkem vody po vodohospodářských úpravách obou řek a současným hospodařením, které Soutok negativně mění z mozaiky pestrých stanovišť na výrazně jednotvárnější a homogennější. Snahy státní ochrany přírody o vyhlášení zvláště chráněných území zatím vycházejí naprázdno kvůli odporu některých zdejších obcí a zejména majoritního hospodáře v oblasti – Lesů ČR.

Klíčová slova: ochrana přírody, soutok Moravy a Dyje, lesní hospodaření

Abstract (EN): Endangered Moravian Amazon. The area of the confluence of the Morava and Dyje rivers (called “Soutok”) represents an extremely biologically rich area of Czechia. Thanks to a combination of natural factors – floodplain ecosystems from wetlands and ponds through floodplain forests and floodplain meadows to elevated, never-flooded places, and long-term human management in traditional ways - we will find a huge number of rare and protected plants and animals. However, the diversity of the area is threatened by the lack of water after the regulation of water courses of both rivers and the current management, which negatively changes Soutok from a mosaic of diverse habitats to significantly more monotonous and homogeneous. Efforts of state nature protection to declare specially protected areas have so far been in vain due to the resistance of some local municipalities and especially the majority manager in the area – the Forests of the Czech Republic.

Keywords (EN): nature conservation, Morava and Dyje rivers confluence, forest management