Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., UXA, T., HOŠEK, J. (2022): Mrazivé Hodonínsko. Geografické rozhledy, 31(5), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o vývoji přírodního prostředí jižní Moravy během poslední doby ledové, kdy tady vznikaly klíčové součásti dnešního reliéfu. Na základě rekonstrukce krajiny je ukázáno, jak velkými změnami prochází klima během čtvrtohor. Je představeno, jak lze z forem reliéfu odvodit klimatické a environmentální charakteristiky dob ledových.

Klíčová slova: permafrost, pingo, říční terasa, jižní Morava, poslední doba ledová

Abstract (EN): Freezing Hodonín area. The article deals with the development of the natural environment of South Moravia during the Last Glacial Period, when the key components of today's landscape were formed. Based on a palaeogeographical reconstruction, the article demonstrates how the climate has changed during the Quaternary. It demonstrates how the climatic and environmental characteristics of the ice ages can be deduced from the landforms.

Keywords (EN): permafrost, pingo, fluvial terrace, South Moravia, Last Glacial Period