Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M. (2022): Výuka zeměpisu v odrazu kurikulárních revizí. Geografické rozhledy, 31(5), 32–35.

Stáhnout článek

Přílohy:

Shrnutí názorů členů Sekce GV ČGS i učitelů zeměpisu ZŠ a SŠ k hlavní oblastem revize RVP ZV

Abstrakt: Ve vyspělých zemích v podstatě nepřetržitě probíhá rozvoj národního kurikula, které vymezuje hřiště, na kterém se následně odehrává výuka jednotlivých předmětů, zeměpis nevyjímaje. Obdobně je tomu i v Česku, kde v současnosti probíhá tzv. velká revize kurikula. Článek představuje hlavní východiska této revize, přináší stanovisko geografické komunity na klíčové otázky revize a také diskutuje možné dopady revize na výuku zeměpisu.

Klíčová slova: kurikulum, revize, zeměpis, vzdělávání

Abstract (EN): Reflection of curriculum development in school geography. In countries with advanced educational system, a continuous long-term development of the national curriculum is a natural process of education system evolution. The curricular reforms and revisions then shape the ways individual subjects (incl. geography) are taught. Similarly, curriculum revisions have been realized every decade since 1989 in Czechia. Currently, a major revision of the Czech national curriculum is underway. The article presents the key issues of this revision, presents the standpoint of the geographical community on these key issues, and discusses possible effects of the revision on geography teaching.

Keywords (EN): curriculum, revision, geography, education