Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Indie – země kontrastů. Geografické rozhledy, 23(2), 14–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Indie – země kontrastů – příloha k aktivitě 1

Abstrakt: Příspěvek upozorňuje na nedostatky ve výuce tématu Indie v hodinách geografie a navrhuje možné změny ke zlepšení. Autoři provedli základní rešerši dostupných českých i přeložených zahraničních zdrojů k tématu a následně učitelům předkládají materiál k výukové lekci o Indii s důrazem na její socioekonomickou rozmanitost a rozvojový potenciál.

Klíčová slova: Indie, regionální geografie, výukové aktivity, kritické čtení, model učení E-U-R

Abstract (EN): India – Land of Contrasts. This paper points out certain, common flaws in teaching about India in geography lessons and suggests possible improvements. The authors describe their literature review of available Czech and translated, foreign sources on the topic and provide material for teaching a lesson on India that emphasises its socio-economic diversity and development potentia

Keywords (EN): India, regional geography, learning activities, critical reading, learning model E-U-R