Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULEC, F., MÜLLER, M. (2022): Zemská atmosféra. Geografické rozhledy, 32(2), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Atmosféra je plynným obalem Země. Tvoří ji směs plynů, která se nazývá vzduch. Charakteristický vertikální profil teploty atmosféry určuje nejběžnější způsob jejího členění. Značný význam má nejnižší vrstva, troposféra. V té se soustředí většina hmoty atmosféry a naprostá většina atmosférické vody. Ačkoli je podíl atmosférické vody v porovnání s ostatními složkami atmosféry zanedbatelný, má mimořádný význam v hydrologickém cyklu a při přenosech energie.

Klíčová slova: atmosféra, vzduch, troposféra, vodní pára

Abstract (EN): Earth’s atmosphere. The atmosphere is the gaseous envelope of the Earth. It is made up of a mixture of gases which is called the air. The characteristic vertical temperature profile of the atmosphere determines the most common way of dividing it. The lowest layer, the troposphere, plays a significant role. This is where the majority of the mass of the atmosphere and the vast majority of atmospheric water are concentrated. Although the amount of atmospheric water is negligible compared to the other components of the atmosphere, it is extremely important in the hydrological cycle and energy transfers.

Keywords (EN): atmosphere, air, troposphere, water vapor