Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VESELÝ ŠVÁB, V. (2023): Budovy s velmi nízkou spotřebou energie v době transformace energetiky. Geografické rozhledy, 32(3), 20–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Environmentálně šetrné stavby – 1. ročník
Environmentálně šetrné stavby – 2. ročník
Environmentálně šetrné stavby – 3. ročník
Environmentálně šetrné stavby – 4. ročník
Environmentálně šetrné stavby – metodika

Abstrakt: Budovy s velmi nízkou spotřebou energie přestavují zásadní součást transformace energetiky. Velmi nízké spotřeby energie na vytápění je v pasivním domě dosaženo maximální technicky dostupnou tepelnou izolací a využíváním a akumulací tepla ze slunečního záření a ztrátového tepla. Krátkodobá akumulace elektřiny z obnovitelných zdrojů budov se výrazně vylepšila rozvojem bateriových systémů, ale sezónní akumulace zůstává téměř neřešena.

Klíčová slova: pasivní dům, energetická bezpečnost, transformace energetiky, obnovitelné zdroje energie, stavebnictví

Abstract (EN): Very low energy consumption buildings are an essential part of the energy transition. Very low energy consumption for heating in a passive house is achieved by maximum technically available thermal insulation and the use and accumulation of heat from solar radiation and residual heat. Short-term accumulation of electricity from renewable sources in buildings has been significantly improved by the development of battery systems, but seasonal accumulation remains virtually almost unaddressed.

Keywords (EN): passive house, energy security, energy transformation, renewable energy sources, construction industry