Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

GALIA, T., ŠKARPICH, V. (2023): Energie řeky: jak eroze utváří koryto a proč jsou sedimenty v korytě důležité? Geografické rozhledy, 32(3), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje jednotkový výkon toku jako jednoduchý parametr popisující erozní a transportní schopnost řeky. Na příkladu úprav koryta je vysvětleno, jak se tento parametr mění v závislosti na změněné geometrii koryta a jak na tyto zásahy řeka erozními procesy reaguje.

Klíčová slova: řeka, eroze, sediment, jednotkový výkon toku

Abstract (EN): The energy of the river: How does erosion shape a riverbed and why are riverbed sediments important? The article presents unit stream power as a simple parameter describing the erosive and transport capacity of a river. Using the example of channel modifications, it is explained how this parameter changes depending on the altered channel geometry and how the river responds to these interventions through erosion processes.

Keywords (EN): river, erosion, sediment, unit stream power