Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SEIDLOVÁ, A. (2023): Snižuje rozvojová spolupráce migraci? Geografické rozhledy, 32(3), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Negativní vnímání mezinárodní migrace vede ke snahám o vyřešení „hloubkových příčin migrace“ skrze rozvojovou spolupráci v zemích původu migrantů. Tyto snahy vychází z dvou hlavních předpokladů: rozvojová spolupráce výrazně ovlivňuje podmínky v zemích původu a změna těchto podmínek vede ke snížení migrace. Cílem článku je diskuze daných předpokladů v kontextu poznatků vědecké literatury zabývající se migrací a rozvojem.

Klíčová slova: hloubkové příčiny, mezinárodní migrace, rozvojová spolupráce, migrace a rozvoj

Abstract (EN): Does development aid reduce migration? Negative perception of international migration fuels efforts to address the “root causes of migration” through development aid. The efforts to stem migration are based on two main assumptions: development aid has substantial influence on wider conditions in origin countries and change in said conditions reduces migration. The main aim of this article is to discuss these assumptions in the context of academic literature dealing with migration and development.

Keywords (EN): root causes, international migration, official development assistance, migration and development