Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D., MADLEŇÁK, T. (2023): Každý svou cestou: slovenská a česká politika po roce 1993. Geografické rozhledy, 32(4), 4–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Kauzy, které hýbaly Slovenskem

Abstrakt: V roce 1992 se politické reprezentace dohodly bez zapojení veřejnosti na rozdělení Československa. Od roku 1993 tak česká a slovenská politika jdou vlastními cestami. Cílem článku je představit a srovnat, kam se ubírala politika obou zemí a které klíčové okamžiky ji až do současnosti provázely. Vývoj je podobný, spatřovat ale můžeme odlišnosti v detailech i v míře politických jevů.

Klíčová slova: Politický vývoj, klíčové politické události, volby, evropská integrace, Slovensko, Česko

Abstract (EN): Each in its own way: Slovak and Czech politics after 1993. In 1992, political representations agreed on the division of Czechoslovakia without involving the public. Since 1993, Czech and Slovak politics have gone their separate ways. The aim of this article is to present and to compare politics´ development of both countries and key moments that have accompanied it until present. In general, the development was similar, but we can see differences in details and in the degree of diverse political phenomena.

Keywords (EN): political development, key political events, elections, European integration, Slovakia, Czechia