Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRIŽAN, F, GURŇÁK, D. (2023): Hospodárstvo Slovenska po 30 rokoch zmien. Geografické rozhledy, 32(4), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článok sa venuje vybraným zmenám hospodárstva Slovenska od čias jeho vzniku (alebo krátko pred ním) do súčasnosti. Snaží sa upozorniť na niektoré kľúčové procesy transformácie poľnohospodárstva, priemyslu, dopravy a zahraničného obchodu. Tieto procesy súviseli jednak s rozdelením Československa, ale aj s prechodom z centrálne riadenej na trhovú ekonomiku. Slovensko sa za 30 rokov svojej existencie stalo jednou z najotvorenejších ekonomík sveta, čo prináša výhody i nevýhody. Napriek celkovému ekonomickému rozvoju Slovenska, počas ostatných troch dekád stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely.

Klíčová slova: Slovensko, hospodárstvo, ekonomická transformácia, poľnohospodárstvo, priemysel, zahraničný obchod

Abstract (EN): Economy of Slovakia after 30 years of changes. The article focuses on selected changes in the Slovak independent economy from the time of its creation (or shortly before it) to present. Some key processes of transformation of agriculture, industry, transport and foreign trade are highlighted. These processes were related both to the partition of Czechoslovakia and to the transition from a centrally controlled to a market economy. Slovakia has become one of the most open economies in the world during the 30 years of its existence, which brings both advantages and disadvantages. Nevertheless, in spite of Slovakia's overall economic development over the past three decades, significant regional disparities are persisting.

Keywords (EN): Slovakia, economy, economic transition, agriculture, industry, foreign trade