Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠVEDA, M., SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, M. (2023): 30 rokov bytovej výstavby na Slovensku. Geografické rozhledy, 32(4), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Asi máloktorý materiálny prejav spoločnosti prekonal tak dramatickú zmenu ako je rezidenčná výstavba. Kým na začiatku transformačného obdobia dobiehali ešte projekty panelových sídlisk, porevolučný vývoj priniesol zásadnú premenu foriem bývania a zástavby. Transformujúca sa ekonomika, narastajúca sociálno-ekonomická polarizácia a zmeny v preferenciách bývania priniesli nové vzory v dopyte a produkcii bytovej výstavby. Príspevok hodnotí vývoj a kvantitu bytovej výstavby na Slovensku, jej rozmiestnenie a intenzitu za v období rokov 2003–2021. Zistené rozdiely v dynamike bytovej výstavby a populačných zmien sú interpretovateľné v kontexte procesov suburbanizácie a metropolizácie.

Klíčová slova: Slovensko, bytová výstavba, suburbanizácia, metropolizácia, disparity

Abstract (EN): 30 years of housing construction in Slovakia. Few material manifestations of society have undergone such dramatic change as residential development. While at the beginning of the transformation period the projects of prefabricated housing estates were still in progress, the post-revolutionary development has brought a fundamental transformation of the forms of housing production. The transforming economy, increasing socio-economic polarization and changes in housing preferences have brought about new patterns in the demand and production of housing. The paper assesses the development and quantity of housing construction in Slovakia, its distribution and intensity over the period 2003-2021. The observed differences in the dynamics of housing construction and population change are interpretable in the context of suburbanization and metropolisation.

Keywords (EN): Slovakia, housing construction, suburbanization, metropolisation, disparities