Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANSKÁ, E., CIBULKOVÁ, T. (2023): Česká a slovenská diaspora ve světě. Geografické rozhledy, 32(4), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje vývoji české a slovenské krajanské politiky po roce 1993. V první řadě nabízí historické ohlédnutí, která vysvětluje a zasazuje do kontextu proměnu české a slovenské emigrace a její vliv na formování národní krajanské politiky. Obsažen je i stručný výklad různých pojmů spojených s emigrací a příslušné statistiky o počtech Čechů žijících v zahraničí. Článek také srovnává českou a slovenskou krajanskou politiku.

Klíčová slova: krajanská politika, česká a slovenská emigrace, česká diaspora

Abstract (EN): Czech and Slovak diaspora in the world. The article discusses Czech and Slovak emigration and the policies of the Czech and Slovak states towards their diasporas after 1993. First and foremost, it provides a historical perspective, explaining and contextualizing the transformation of Czech and Slovak emigration and its impact on the formation of national diaspora policy. It also includes a brief explanation of various terms related to emigration and relevant statistics on the number of Czechs living abroad. At the end of the article, we find a comparison of the current Czech and Slovak diaspora policies.

Keywords (EN): diaspora policy, Czech and Slovak emigration, Czech diaspora