Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MADLEŇÁK, T., GREGOROVÁ, B. (2023): EVALUE – Európske hodnoty vo vzdelávaní. Geografické rozhledy, 32(4), 28–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Príspevok predstavuje výstupy projektu EVALUE, ktoré je možné využiť pri rozvoji hodnotového vzdelávania. Projekt vychádza z rozsiahleho Výskumu európskych hodnôt (EVS) zameraného na zisťovanie názorov a postojov Európanov k širokej škále hodnotových otázok. S dátami je možné pracovať prostredníctvom interaktívnych máp a grafov dostupných na web stránke projektu.

Klíčová slova: Európa, Výskum európskych hodnôt, hodnotové vzdelávanie, názory a postoje, interaktívne mapy a grafy, učebné materiály

Abstract (EN): EVALUE – European Values in Education. This article presents the outcomes of the EVALUE project, which can be used in values´ education. The project is based on a large-scale European Values Study (EVS) surveying the opinions and attitudes of Europeans to a wide range of value issues. These interesting data are available on the project´s website, where it is possible to create interactive maps and graphs.

Keywords (EN): Europe, European Values Study, values education, opinions and attitudes, interactive maps and graphs, teaching material