Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŘÁBEK, M., ŠINDELÁŘ, M. (2023): Česko-slovenské pohraničí: území jednotné, propojené, či oddělené? Geografické rozhledy, 32(4), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje vývoji přeshraniční spolupráce mezi Českem a Slovenskem od rozdělení společného státu do dnešních dnů. Zabývá se současným stavem přeshraniční spolupráce, jejím hodnocením, vnímáním a možnostmi rozvoje do budoucna na základě koncepčních dokumentů českých a slovenských krajů a rozhovorů se starosty česko-slovenského pohraničí.

Klíčová slova: hranice, česko-slovenské pohraničí, přeshraniční spolupráce

Abstract (EN): Czech-Slovak borderland: united, connected or separated territory? This article focuses on the development of cross-border cooperation between Czechia and Slovakia since the division of the common state until today. It focuses on the current condition of cross-border cooperation, its evaluation, perception, and possibilities for future development on the basis of conceptual documents of Czech and Slovak border regions and interviews with mayors from the Czech-Slovak borderlands.

Keywords (EN): borders, Czech-Slovak borderlands, cross-border cooperation