Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2023): Kras – svět na povrchu i v podzemí. Geografické rozhledy, 32(5), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o typologii krasu, procesech, které jej vytvářejí a hlavních formách exokrasu a endokrasu, se kterými se lze setkat ve střední Evropě. Na příkladu Hranického krasu je vysvětlen vznik forem tropického krasu na našem území.

Klíčová slova: kras, propast, mogot, závrt, endokras, krápník

Abstract (EN): Karst – a world on the surface and underground. The paper deals with the typology of karst, the dissolution process, and the main landforms of exo and endo karst that can be encountered in the Central Europe. The origin of tropical karst features in our landscape is explained, using the example of the Hranice Karst.

Keywords (EN): karst, abyss, mogote, sinkhole, endokarst, speleothem