Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÍSAŘOVÁ, D., OŠMERA, R. (2023): Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(5), 24–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Ukázky pracovních listů s různými typy zadání úloh přizpůsobených žákům s odlišným mateřským jazykem

Abstrakt: Příspěvek se zabývá začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vyučování v hodinách zeměpisu. Cílem příspěvku je pojmenovat bariéry, na které učitel, respektive žák s OMJ v zeměpise naráží. Popsány jsou dále zásady práce s dětmi v jazykově heterogenní třídě včetně praktických rad do výuky zeměpisu.

Klíčová slova: heterogenní třída, odlišný mateřský jazyk, výuka zeměpisu

Abstract (EN): Pupils with a different mother tongue in geography lessons. The paper deals with the inclusion of pupils with a different mother tongue (DMT) in geography lessons. The aim of the paper is to list the barriers encountered by the teacher or the pupil with DMT in geography. The principles of working with children in a linguistically heterogeneous class are also described, including practical advice for geography lessons.

Keywords (EN): heterogeneous class, different mother tongue, teaching geography