Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D., JELEN, L., LEPIČ, M. (2023): Bouře ve Středomoří: Politické konflikty kolem Středozemního moře. Geografické rozhledy, 33(1), 4–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je představit region Středomoří v aspektu politické nestability. Ta se projevuje v různých podobách, od sociálních problémů, přes protivládní protesty, revoluce, až po tendence regionalismu, separatismu a ozbrojeným konfliktům. Politický vývoj regionu je popsán v kontextu významných geopolitických událostí globální finanční krize, arabského jara a migrační krize.

Klíčová slova: politické konflikty, socioekonomické problémy, regionalismus, separatismus, ozbrojené konflikty, arabské jaro

Abstract (EN): Storm in the Mediterranean: Political Conflicts around the Mediterranean Sea. The aim of the article is to present the Mediterranean region in terms of political instability. It is manifested in various forms, from social problems, through anti-government protests, revolutions, to tendencies of regionalism, separatism, and armed conflicts. The political development of the region is described in the context of significant geopolitical events such as the global financial crisis, the Arab Spring, and the migration crisis.

Keywords (EN): political conflicts, socio-economic problems, regionalism, separatism, armed conflicts, Arab Spring