Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LUDAČKOVÁ, M. KRAJŇÁKOVÁ, L. (2023): Místní region: propojení rozvoje digitálních kompetencí žáků a terénní výuky. Geografické rozhledy, 33(2), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Metodická příručka Výuka tematického celku místní region s důrazem na rozvoj digitální gramotnosti žáků
Přehledový seznam úloh
Stáhnout všechny materiály

Abstrakt: Článek představuje novou koncepci výuky propojující rozvoj digitálních kompetencí s terénní výukou na příkladu tématu místní region. Článek se zabývá nejprve digitálními kompetencemi a jejich přínosy pro výuku. Následně se věnuje popisu koncepce a konkrétním ukázkám z jejich dílčích částí. V závěru odkazuje na vytvořené materiály – především pracovní listy a metodickou příručku pro učitele.

Klíčová slova: místní region, digitální kompetence, digitální gramotnost, terénní výuka, koncepce výuky, střední škola

Abstract (EN): Local region: a theme connecting the development of pupils' digital competences and field activities. The article introduces a new teaching concept connecting the development of digital competencies with fieldwork using the topic of the local region as an example. The article first deals with digital competencies and their benefits for education. Next it describes the conception and specific examples from its individual stages. The conclusion provides information about the created materials, e.g., worksheets and a teacher’s guide.

Keywords (EN): local region, digital competency, digital literacy, fieldwork, teaching concept, upper-secondary education