Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

CHUMAN, T. (2013): Vývoj půd v kvartéru. Geografické rozhledy, 23(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: V průběhu kvartéru se velmi výrazně měnilo klima a s ním i celé ekosystémy včetně půd. V chladných fázích kvartérního cyklu převažovalo fyzikální zvětrávání, eroze materiálu, ukládání fluviálního či eolického materiálu nebo tvorba svahovin (koluvií). Půdy byly zastoupeny pouze nevyvinutými surovými půdami. V teplejších a vlhčích interglaciálech docházelo k rozvoji vegetace, převládalo chemické a biologické zvětrávání, eroze se snižovala a formovaly se půdní horizonty. S vyšším množs tvím srážek však docházelo k ochuzování půdy o živiny, které byly vyplavovány srážkami a druhy náročné na živiny postupně vystřídaly acidofilní druhy. Do tohoto přirozeného vývoje zasáhl výrazně člověk v holocénu.

Klíčová slova: půdy, kvartér, holocén, vývoj půd, spraš

Abstract (EN): Soil Development in the Quaternary Period. Climate changed significantly during the Quaternary period, which, in turn, altered entire eco­ systems including soils. Glacial periods typically resulted in mechanical weathering, intensive erosion and deposition of material. Soils in these periods were undeveloped raw materials. Soils began to develop with the development of vegetation at the beginning of and during warmer and wetter interglacial periods, dominated by chemical and biological weathering and less intensive erosion. Increasing precipitation led to nutrient leaching, resulting in the natural acidification of soils. In the Holocene period, human activity significantly altered this natural soil cycle.

Keywords (EN): soils, quaternary, soil development, loess