Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DRBOHLAV, D. (2013): Kolik vydělávají migranti v cizině a komu to prospívá? Migrace – rozvoj – remitence a Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 23(1), 1–4.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek nabízí stručný přehled problematiky remitencí , finančních prostředků, které pracovní migranti vydělávají v zahraničí a následně posílají domů ve většině svým rodinám. Pojednány jsou důležité okolnosti, které celý proces zahraniční migrace, výdělků migrantů a poté samotné remitence doprovázejí. Příspě vek má prostorovou dimenzi (např. migrační a remitenční proudy mezi zdrojem a cílem) a současně nahlíží do souvisejících složitých a komplexně podmíněných vazeb.

Klíčová slova: mezinárodní migrace, migrace a rozvoj, remitence, Ukrajinci v Česku

Abstract (EN): how Much Money do Immigrants Make abroad and Whom Does This Money help? This article provides a brief overview of remittances, money made by working immigrants in foreign lands that is sent home, primarily to the workers’ families. It outlines important circumstances that accompany the process of foreign migration, immigrant earnings and the remittances themselves. The article has a clear spatial dimension (e.g. migration and remittance flows from sources to endpoints) and it examines certain related, complicated and complexly causal relationships.

Keywords (EN): international migration, migration and development, remittances, Ukrainians in Czechia