Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2012): Údolní niva – její vymezení a vývoj. Geografické rozhledy, 21(5), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Údolní niva tvoří velmi důležitou část reliéfu a krajiny, a to nejen z fyzickogeografického pohledu, ale i z hledisek historie a hustoty osídlení krajiny, specifické vegetace, koncentrace zemědělství a průmyslu. Prolíná se zde přírodní složka krajiny s lidskou činností. Velká část našeho kulturního dědictví je tak koncentrována do území s největším rizikem postižení přírodní katastrofou. Výjimečnosti postavení údolní nivy však neodpovídá prostor, který jí je věnován ve výuce a v učebnicích nejen zeměpisu, ale i dějepisu, biologie a občanské výchovy. Přitom samotná údolní niva představuje ze své podstaty prostor pro mezioborovou syntézu. Jednotlivé disciplíny však často chápou rozsah a vymezení údolní nivy ze svého úhlu pohledu. Proto je úkolem tohoto článku vymezit údolní nivu a představit ji jako důležitou součást reliéfu se specifickými vlastnostmi, které odrážejí její proměnlivost v průběhu jejího vývoje.

Abstract (EN): FLOODPLAINS – Understanding their delimitation and development. Floodplains are a very important part of the landscape, not only from the perspective of physical geography, but also from historical, biological, demographic and industrial/agricultural perspectives. There is a unique relationship between human activities and the natural processes within a floodplain. The article defines floodplains on the basis of geomorphologic criteria and compares these with the definitions of other disciplines. The article describes the function and development of floodplains during the Holocene. It also presents and describes fundamental fluvial landforms typically found in floodplains or in their immediate vicinity. The article’s conclusions have been transformed into tasks related to the topic in question.