Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAKUBÍNSKÝ, J. (2012): Environmentálně přínosná správa vodních toků? Geografické rozhledy, 21(5), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hydrografická síť představuje zrcadlo lidských aktivit v krajině, ze kterého lze usuzovat na míru a charakter antropického tlaku, jemuž je dotčené prostředí podrobeno. Proces formování odtoku vody z dnešní krajiny je kromě řady hydrometeorologických proměnných přímým důsledkem správy vodních útvarů i přístupu ke krajině v širších souvislostech. Určitý negativní vliv člověka lze pozorovat i na výskytu extrémních hydrologických situací (povodní či period sucha), zvláště pak na jejich následcích a způsobených škodách. Cílem tohoto příspěvku je podat základní přehled možných přístupů k hospodaření s vodními toky a naznačit charakter jejich možných dopadů. Více prostoru je věnováno otázce revitalizací či samovolných renaturací vodních útvarů jako vhodných řešení, která mohou vést k dosažení přírodě bližšího stavu říční krajiny.

Abstract (EN): Environmentally Beneficial Watercourse Management? The hydrological regime of waterways relates not only to the natural conditions of river basins, but primarily with farming methods and practices in a given environment. More or less consciously we are also influencing river networks through the modification of various components of the environment. In addition to research concerning runoff processes and their causes, current water management issue should focus mainly on discussing possible alternative approaches to river ecosystems and searching for a suitable and sustainable way to manage bodies of water.