Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATOUŠEK, R. (2010): Segregace Romů a životní prostředí – příklad Vsetína. Geografické rozhledy, 19(4), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledních letech vzrůstá pozornost věnovaná otázkám segregace romského obyvatelstva. Jak uvádí Sýkora (v tisku): „Rezidenční segregací rozumíme sociálně‑prostorové oddělení bydlišť sociálních skupin, které mají ve společnosti vzájemně nerovné postavení. Rezidenční segregace je významná tím, že dlouhodobě ovlivňuje a utváří charakter lokálních společenství, v nichž vyrůstají nové generace obyvatel. Ve společnostech s vysokou mírou segregace jsou sociální stratifikace a sociální soudržnost ovlivněny i místem bydliště. Rezidenční segregace si tak zaslouží mimořádnou společenskou pozornost.“ V některých případech dochází zároveň se segregací k environmentální nespravedlnosti, kdy je životní prostředí v lokalitách bydlení chudých výrazně horší než v lokalitách obydlených jinými skupinami obyvatel. V USA i v dalších zemích bydlí chudí častěji v blízkosti skládek nebezpečného odpadu, v hlučném prostředí okolo dálnic apod. Také u nás se problematika segregace a environmentální nespravedlnosti stává závažnější. Následující text přibližuje segregaci Romů v problematickém životním prostředí na případu romských obyvatel Vsetína, který byl nedávno obsáhle představen ve sdělovacích prostředcích.

Abstract (EN): Segregation of the Roma People: Vsetin study. The article discusses a case of Roma segregation in the town of Vsetin. History of the problem is described with special attention to the removal of Roma in 2006. The issues of quality of environment in the original and newly constructed localities are compared.