Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26(5), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Počet obyvatel ve světě roste, a proto je nezbytné zabezpečit stále vyšší objem potravin. Suroviny pro jejich výrobu zabezpečuje zemědělská prvovýroba. Způsoby a možnosti zvyšování produkce zemědělských komodit se liší v jednotlivých regionech světa. Znatelné jsou zejména rozdíly mezi rozvojovými státy a vyspělými zeměmi světa. V Evropě je zejména ve druhé polovině 20. století patrná snaha vyprodukovat co nejvíce zemědělských komodit z jednotky plochy, tedy snaha o intenzifikaci zemědělského hospodaření. Postupně se však v souvislosti s měnícím se životním stylem obyvatel ve vyspělých evropských zemích mění i poptávka po charakteru a struktuře zemědělských komodit, roste poptávka po ekologicky čistých, zdravotně nezávadných (chemickými prostředky nezatížených) zemědělských produktů. Na tuto situaci reaguje i samotná zemědělská výroba vyspělých států.

Klíčová slova: multifunkční zemědělství, vývoj, ochrana a údržba krajiny, diverzifikace zemědělských činností, agroturistika, ekologické zemědělství, Česko

Abstract (EN): From Production to Multifunctional Agriculture. The world’s population is growing, making it necessary to produce and secure an increasingly larger amount of food. The materials for its production are acquired through production agriculture. Methods and opportunities for increasing the production agricultural commodities differ in various regions of the world. Differences between developed and developing countries are particularly noticeable. During the second half of the twentieth century, Europe saw efforts to produce the most agricultural commodities possible per unit of land, in other words efforts to intensify agriculture. Over time, however, in connection with lifestyle changes in society, demand is changing the character and structure of agricultural commodities. Demand for ecologically clean, wholesome (not chemically altered) agricultural products is growing. Agricultural production itself is reacting to this changing situation in the world’s developed countries.

Keywords (EN): Multifunctional agriculture, development, landscape conservation, diversification, agricultural activities, agritourism, ecological agriculture, Czechia