Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠOBR, M. (2008): Nebezpečná jezera v Kyrgyzstánu. Geografické rozhledy, 18(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Kyrgyzská republika je jednou z nejhornatějších zemí světa, ve výšce do 1000 m se nachází pouze 5,8 % rozlohy státu, průměrná výška reliéfu je 2750 m n. m. Velehorský reliéf je velmi náchylný ke vzniku katastrofických přírodních procesů, jakými jsou sesuvy zeminy a skalních masivů a bahnotoky (mury, debris‑flows, na území bývalého SSSR jsou nazývány sely nebo selové proudy), které vznikají na horských svazích a ohrožují obyvatelstvo při své cestě dolů do údolí, kde se unášený materiál ukládá. Jedním z faktorů, který zapříčiňuje vznik mohutných selových proudů, může být povodňová vlna, vzniklá po protržení hráze vysokohorského jezera. Z původní vodní masy se postupně stává selový proud tím, jak rychle proudící voda postupně odnáší více a více materiálu akumulovaného na okrajích svahů horských údolí. Česká republika je formou rozvojové spolupráce zainteresována na výzkumu a omezování rizik průtrží vysokohorských nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu. Na první úspěšný výzkumný projekt z let 2004–06 navázal další, který je řešen v období 2007–11.