Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2008): Příroda Moravy. Geografické rozhledy, 17(5), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ačkoliv je Morava nevelká svou rozlohou, je o to rozmanitější svou přírodou. Na jejím území se setkávají dvě základní geologické jednotky, které mají zcela odlišné vlastnosti, což se projevuje mimo jiné i v rozdílech mezi karpatskou a hercynskou flórou. Český masiv, který zasahuje na sever a západ, je zástupcem tzv. evropských hercynik, k nimž náleží celé Čechy. Zbylá část Moravy patří k tzv. alpsko‑karpatské soustavě – z jihu sem zasahuje výběžek Panonské pánve a východ, jihovýchod a střed Moravy tvoří Vnější Západní Karpaty, resp. Vněkarpatské sníženiny. Z hlediska vertikálního členění nalezneme na Moravě členitý reliéf od nížin až po hornatiny, přičemž se můžeme na malých vzdálenostech setkat s relativně velkými výškovými rozdíly až několik stovek metrů. Tato charakteristika proměnlivosti a různorodosti se přenáší i na samu řeku Moravu, která je přirozenou osou Moravy a v jistém smyslu v sobě odráží všechny základní přírodní charakteristiky.