Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HORŇÁK, M. (2007): Doprava v globalizovanom svete. Geografické rozhledy, 16(4), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Doprava predstavuje jednu z najvýznamnejších ľudských aktivít, ktorá má dôležitú pozíciu v ekonomike i priestorovej štruktúre jednotlivých krajín, kontinentov i na globálnej úrovni. Keďže hlavnou úlohou dopravy je preprava nákladov a osôb, štruktúra dopravných systémov je funkčne i priestorovo veľmi úzko prepojená s hospodárskou štruktúrou a štruktúrou osídlenia. V sektore dopravy je v globálnom merítku zamestnaných 3 až 4% ekonomicky aktívnych obyvateľov, vo vyspelých krajinách je tento podiel vyšší. Doprava okrem vlastných prepravných služieb v súčasnosti zahŕňa široký komplex súvisiacich nadstavbových služieb (napr. logistika, služby nadnárodných operátorov, poisťovacie a leasingové služby, atď.), ktoré síce s dopravou súvisia, ale v štatistikách o doprave sa nevykazujú.