Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I., ŠOBR, M. (2016): Mrtvé srdce Střední Asie? Geografické rozhledy, 25(5), 5–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Neuvážené hospodaření s vodními zdroji ve Střední Asii vedlo k zániku Aralského jezera. Obě velké řeky Amu Darja a Syr Darja končí většinu roku v pustinách. Odkryté dno Aralského jezera obsahuje množství solí, odpadu a zárodků nemocí. Vítr tyto odkryté zbytky roznáší daleko do okolí, většina obyvatel Karakalpakstánu trpí nějakou formou rakoviny či jinými chorobami. Budoucnost: voda je surovina.

Klíčová slova: Střední Asie, zánik Aralského jezera, zdravotní problémy Karakalpaků, perspektivy hospodaření s vodou

Abstract (EN): The Dead Heart of Central Asia? Imprudent management of water resources in Central Asia has caused the demise of the Aral Sea. Both of the large rivers Amu Darya and Syr Darya terminate much of the year in wastelands. The uncovered bottom of the Aral Sea contains large amounts of salt, waste and disease-carrying germs. The wind carries these uncovered remnants far into the surrounding areas. Most inhabitants of Karakalpakstan suffer from some form of cancer or other serious illness. Future: water is a raw material.

Keywords (EN): Central Asia, demise of the Aral Sea, Karakalpak health problems, future management of water resources