Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RÖLC, R. (2006): Nové projekty v železniční dopravě. Geografické rozhledy, 16(2), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ž elezniční doprava vznikla v první polovině 19. století, postupně se rozšířila na všechny trvale obývané kontinenty a zaujala dominantní postavení v dopravní soustavě. Ve 20. století však byla z této pozice vytlačena flexibilnější silniční dopravou. Silniční doprava získala vedoucí postavení v přepravě osob a poté i v přepravě nákladů. Nejen ve vyspělých zemích dochází k dynamickému růstu přepravy osob i nákladů po silnici a rovněž k přesunu těchto přeprav z železnice na silnici. Dopravní systém se tak stává nevyváženým, což má negativní důsledky ekologické (znečištění ovzduší, vody, půdy, mj. i emise skleníkových plynů), ekonomické (plynoucí z časových ztrát při dopravních zácpách, z důsledků dopravní nehodovosti) i na zdraví a kvalitu života obyvatelstva. Především z těchto důvodů dochází v současnosti k určité renesanci železniční dopravy.