Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografie na stránkách ekvádorského a honduraského kurikula. Geografické rozhledy, 25(5), 16–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Seznam použité literatury a zdrojů

Abstrakt: Článek popisuje koncepci ekvádorského a honduraského geografického kurikula. Ekvádorské kurikulum je zajímavé návratem k tradici a začleněním konceptu „Sumak Kawsay“ do vzdělávání. Honduras, ač velmi chudá země, má geografické kurikulum zpracováno velmi podrobně, návodně a moderně.

Klíčová slova: geografické kurikulum, Ekvádor, Honduras, Sumak Kawsay

Abstract (EN): Geography in Ecuadoran and Honduran Curriculums. The article describes elements of Ecuadoran and Honduran geographical curriculums. The Ecuadoran curriculum is interesting with its return to tradition and the incorporation of the concept of "Sumak Kawsay" into education. Honduras, despite being a very poor country, has a very modern, detailed and intuitive geographical curriculum.

Keywords (EN): geographical curriculum, Ecuador, Honduras, Sumak Kawsay