Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAROLÍMEK, J., HAMPLOVÁ, V. (2016): Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy, 25(3), 21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Den zdraví – samostatný projekt v rámci předmětu Ekologie člověka a populační vývoj (prezentace)

Abstrakt: Obezita je chronické metabolické onemocnění a rizikový faktor vedoucí k progresi celé řady dalších onemocnění. Závažným problémem je především v dětské populaci. Systematické zvyšování zdravotní gramotnosti populace cestou výchovných akcí typu Dny zdraví je jednou z cest, jak snížit v budoucnu výskyt tohoto onemocnění v populaci a zlepšit úroveň veřejného zdraví.

Klíčová slova: nadváha, obezita, geografie zdraví, veřejné zdravotnictví, podpora zdraví

Abstract (EN): Health Days as a Tool in the Fight against Childhood Obesity. Obesity is a chronic metabolic disease as well as a risk factor promoting the progression of a broad range of other diseases. It has become a serious public health concern, particularly among children. Systematic improvements in the population’s health awareness, through educational community events such as Health Days, represents one way to decrease the prevalence of this serious disease among the population and to improve the general state of public health.

Keywords (EN): overweight, obesity, health geography, public health, health promotion