Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MOZR, T. (2017): Genius loci – geografie noci na příkladu percepce proměn meziválečné Prahy. Geografické rozhledy, 27(2), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Genius loci v pojetí města aktuálně představuje, spíše než ochranného ducha místa, zejména jeho specifický charakter, který umožňuje jedincům i celým skupinám lidí získat jedinečnou autentickou zkušenost a vnímat unikátní ráz místa. Cílem článku je přispět nejen k současnému poznání kulturní a historické geografie, a ve stručnosti tak nastínit vývoj konstrukce místa v urbánních studiích, nýbrž upozornit také na doposud okrajový zájem o geografii noci a její možnosti i rozmanitost na příkladu Prahy v meziválečném období. Ve 20. letech totiž docházelo k transformaci společnosti prostřednictvím řady ekonomických i sociokulturních změn, které vedly k zásadním proměnám metropole a jejího ducha.

Klíčová slova: místo, město, genius loci, geografie noci, barová kultura, kulturní geografie, historická geografie

Abstract (EN): Genius loci – Night-time geography on the example of perception of transformation in the interwar Prague. Genius loci, when applied to the city, presents its unique character rather than a protective spirit of the place. This character allows individuals and whole groups of people to gain original authentic experience and perception of the place. The aim of this paper is to contribute not only to contemporary approaches of cultural and historical geography, but also to focus on the marginal interest in the night-time geography and its possibilities and diversity. This is done on the example of Prague during interwar period, because during the 1920s, the whole society developed through a series of economic and socio-cultural transformations that naturally led to major transformations of the city and its genius loci.

Keywords (EN): place, city, genius loci, night-time geography, bar culture, cultural geography, historical geography