Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHUMAN, T. (2015): Půdní pokryv v Česku. Geografické rozhledy, 25(2), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Půdní pokryv Česka se vyznačuje vysokou pestrostí, která je na tak malém území v porovnání s ostatními státy světa jedinečná. Tato vysoká pestrost půd je výsledkem působení půdotvorných faktorů, mezi něž patří klima, reliéf, horninové podloží (matečný substrát), působení organismů, vliv času a člověka. Nejrozšířenějšími půdami jsou zonální kambizemě, hnědozemě a luvizemě, ale nalezneme zde i půdy kontinentálního klimatu stepí či naopak boreálního klimatu tajgy.

Klíčová slova: půdní pokryv, kambizemě, půdotvorné faktory

Abstract (EN): Czechia’s Soil Cover. Despite Czechia’s relatively small size, its soil cover shows a high level of diversity. This pedodiversity is driven by variability in both climate and topography, a high diversity of parent material, the influence of organisms, time and human influence. The most extensive soils are zonal soils: cambisols, luvisols and albeluvisols, but soils typical of the semi-arid continental climate, as well as soils typical of continental hemi-boreal and boreal climates can be found.

Keywords (EN): soil cover, cambisols, soil forming factors