Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horká místa světové druhové rozmanitosti. Geografické rozhledy, 24(4), 6–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Horké skvrny biodiverzity (mapová příloha)

Abstrakt: Druhové bohatství na Zemi čelí v posledních desetiletích zásadním hrozbám, které jsou způsobeny činností člověka. Cílem moderní ochrany přírody je chránit co nejvyšší počet ohrožených druhů v co nejefektivněji vymezených chráněných územích. Jedním z využívaných přístupů je vymezení tzv. horkých skvrn biodiverzity. Ty zahrnují cenné oblasti výskytu endemických druhů rostlin a živočichů, které však zároveň procházejí mimořádnou ztrátou přirozeného prostředí. Horké skvrny biodiverzity lze pak srovnávat co do počtu druhového bohatství, míry endemismu či stupně ztráty původního habitatu.

Klíčová slova: horké skvrny biodiverzity, ztráta a fragmentace habitatu, globální ochrana přírody

Abstract (EN): Biodiversity hotspots. In recent decades, Earth’s biodiversity has faced fundamental threats caused by human activities. Modern nature conservation seeks to protect the greatest number of endangered species in designated protected areas as efficiently as possible. One commonly used approach is the definition of biodiversity hotspots. These areas include valuable habitat for endemic species, which are also subject to extraordinary declines in their natural habitat. Biodiversity hotspots can then be compared in terms of the number and success of unique species, endemism or the extent of original habitat lost.

Keywords (EN): biodiversity hotspots, habitat loss and fragmentation, global nature conservation