Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R., STROUFOVÁ, V. (2017): Tradiční stavitelství uzpůsobené klimatickým podmínkám – příklad krušnohorského lidového domu. Geografické rozhledy, 26(5), 30–32.

Stáhnout článek

Přílohy:

Obrazová příloha (obr. 1–5)
Autorské řešení vybraných úloh a doporučená literatura

Abstrakt: Na příkladu krušnohorského lidového domu článek představuje aspekty, kterými se tradiční architektura přizpůsobila přírodním podmínkám regionu. Jsou uvedeny konstrukční prvky, stavební materiály a architektonické prvky, které tomu napomáhaly. Návazné aplikace do výuky pomáhají studentům porozumět architektonickým řešením staveb v jejich vlastním regionu.

Klíčová slova: lidový dům, klima, architektura, Krušné hory, přizpůsobení

Abstract (EN): Traditional Construction Adapted to a Local Climate: The Ore Mountains Folk House. Using the example of the Ore Mountain (Krušné hory) Folk House, this article explores ways that traditional architecture can be adapted to the natural conditions of a specific region. It lists elements of construction, materials and architectural decisions that support such an outcome. The accompanying ideas for instruction can help students understand architectural solutions for buildings in their own region.

Keywords (EN): folk house, climate, architecture, Ore Mountains, adaptation