Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOCOVÁ, T. (2014): Postavme se hladu v hodinách zeměpisu! Geografické rozhledy, 24(2), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Aplikace do výuky

Abstrakt: Předkládaný příspěvek poukazuje na možnosti zařazení tématu hladu a výživy do výuky zeměpisu. Článek nabízí učitelům kromě detailního rozpracování modelové lekce také náměty na dlouhodobější projekty zaměřené na tuto problematiku. Článek je rozdělen na tři části – první z nich komentuje důvody a možnosti zařazení tématu hladu a výživy do zeměpisné výuky; ve druhé části je podrobně rozpracována metodika modelové výukové lekce; třetí část článku pak nabízí čtenářům tipy na dlouhodobější projekty spojené s touto tematikou včetně doporučení a postřehů z již proběhnuvších projektů, se kterými má autorka zkušenost.

Klíčová slova: hlad, výživa, potravinová bezpečnost, metodická příprava, model učení E-U-R

Abstract (EN): Take a Stand Against Hunger with Geography Instruction! This article outlines possibilities for including topics of hunger and nutrition into geography instruction. It provides teachers with well-developed teaching outlines as well as suggestions for longer term projects focused on this issue. The article is divided into three sections. The first discusses the reasons and potential for including hunger and nutrition in geography instruction. The second section provides detailed methods for teaching about these topics. The third provides tips for longer term projects related to this topic, including recommendations and observations based on the author’s experiences teaching about hunger and nutrition.

Keywords (EN): hunger, food security, teaching methods, E-U-R teaching method