Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPROVÁ, B., SIVKOVÁ, O. (2014): Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy, 24(1), 21–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Sčítací arch SLDB 1991
Sčítací arch SLDB 2011

Abstrakt: Příspěvek se zabývá prameny demografických dat a jejich vývojem v čase. Obecně lze prameny demografických dat členit na: primární, sekundární a terciární. Zatímco primární zdroje poskytují data, která se shromáždila za účelem poznání počtu a struktury populace a jsou považována za nejspolehlivější, sekundární a terciární prameny dat vzniky za jiným účelem a jsou pokládány za méně hodnověrné. K primárním pramenům patří: sčítání lidu, evidence přirozené měny, statistika migrace, statistika nemocnosti, populační registry, výběrová šetření a historické prameny o obyvatelstvu. Sekundární zdroje dat zahrnují např. sborníky, ročenky, odborné články, přičemž pod terciární zdroje dat je zařazena např. populárně naučná literatura.

Klíčová slova: demografická data, sčítání lidu, evidence přirozené měny

Abstract (EN): Past and Present Sources of Demographic Data. The article focuses on demographic data sources and how they have changed over time. Generally, demographic data is divided into three classes: primary, secondary, and tertiary. The most important data, which are highly reliable, are primary data. The category contains population censuses, vital statistics, migration statistics, statistics on morbidity, population registers, sample surveys, and historical sources. Secondary data sources are less reliable and are generally compiled for reasons other than population study. Tertiary data sources include, for instance, popular non-fiction literature and should only be considered with extreme caution.

Keywords (EN): demographic data, population census, vital statistics