Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LAŠTOVIČKA, J., KABRDA, J., ŠTYCH, P. (2014): Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy, 23(5), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hlavním cílem příspěvku je na vybraných modelových případech ukázat, jak se v uplynulých dvou staletích měnila makrostruktura a mikrostruktura české krajiny. Jako příklad jsou využita dvě katastrální území ve Žďárských vrších, v nichž jsou srovnány mapy stabilního katastru (kolem 1840) a dnešní letecké snímky (kolem 2010). Další důležitým cílem příspěvku je ukázat na možnosti využití GIS pro výzkum změn krajiny a stabilních prvků v ní.

Klíčová slova: kolektivizace zemědělství, krajina, mikrostruktura krajiny, stabilita krajiny, stabilní katastr, využití ploch

Abstract (EN): The primary objective of this article is to use selected case studies to show how the macrostructure and microstructure of Czech landscape has changed over the past two centuries. Two cadastral territories in the Žďárské vrchy [Žďár Mountains] are used as examples. The study compares maps from the stable cadastre (prepared in approx. 1840) and modern aerial photos (approx. 2010) of the selected areas. The article also seeks to demonstrate the use of GIS to research landscape and its stable elements.

Keywords (EN): Collectivization of agriculture, landscape, landscape microstructure, landscape stability, stable cadastre, land use