Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PREIS, J., ZÁHOŘÍK, J., PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika snů a skutečností po 70 letech. Geografické rozhledy, 27(3), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: V roce 2017 uplynulo 70 let od chvíle, kdy se dvojice komerčních inženýrů, Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, vypravila do Afriky. Hlavním smyslem cesty bylo prezentovat československý průmysl a pomoci mu otevřít v transformující se poválečné době nové trhy. Článek si klade za cíl zachytit klíčové stránky dynamického vývoje, kterým Afrika prošla od tehdejší doby do současnosti a představit ji v jiném světle, než jak je obecně prezentována. Navzdory mnoha společenským i environmentálním problémům se Afrika mění a stává se významným spoluhráčem v současném globalizovaném světě, jehož role bude vzhledem k předpokládanému vývoji v dalších dekádách ještě růst.

Klíčová slova: Afrika, Hanzelka - Zikmund, srovnání, mezinárodní vztahy, perspektiva, změny, vývoj

Abstract (EN): Africa: the dream and the reality 70 years later In 2017, it had been 70 years since two Czech commercial engineers, Jiri Hanzelka and Miroslav Zikmund, set out on a journey to Africa. The main purpose of their trip was to promote Czechoslovakian industry and to help opening new gates to the world markets in transforming post-war world. The main focus of this paper is to capture the key issues of the dynamic development, that has been taking place in Africa since those times and present the continent from a different point of view than it is usually presented. Despite of many social and environmental challenges, Africa has been changing and is becoming an important stakeholder in today‘s world. Based on the global development of the world, it is expected that the role of Africa will be growing in the following decades.

Keywords (EN): Africa, Hanzelka – Zikmund, comparison, international relations, perspective, changes, development