Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KAROLČÍK, Š., ČIPKOVÁ, E. (2018): Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe. Geografické rozhledy, 27(3), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: MapKer je edukačná softvérová aplikácia špeciálne vytvorená pre účely geografického vzdelávania. Umožňuje jednoduchú a rýchlu úpravu preddefinovaných obrysových máp. Článok v úvode stručne charakterizuje osobitosti softvérových riešení vyvíjaných pre podporu výučby a učenia sa. Návrhy a príklady učebných postupov, aktivizačných úloh, spolu s popisom vedomostných súťaží a metodických odporúčaní ako vhodne a zmysluplne zaradiť edukačný softvér MapKer do programu výučby školskej geografie, tvoria jadro článku.

Klíčová slova: edukačný softvér, obrysová mapa, školská geografia, MapKer, tvorba máp

Abstract (EN): Possibilities of using the MapKer educational software application in school geography teaching MapKer is a software application particularly created for the purpose of geography education. It enables simple and fast modification of predefined outline maps. In the introduction the article briefly characterizes specifications of the software solutions developed to support teaching and learning. Suggestions and examples of educational procedures, activation tasks together with the description of knowledge quizzes and methodology recommendations how to implement the educational software MapKer into geography teaching suitably and meaningfully comprise the core of the article.

Keywords (EN): educational software, outline maps, school geography, MapKer, map creation