Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

SPILKOVÁ, J. (2018): Jak funguje a kdo řídí náš potravinový systém? Geografické rozhledy, 27(4), 12–13.

Přílohy:

Abstrakt: Článek stručně představuje problematiku globálních potravinových krajin na příkladu globální produkce hladu, komplikovaného cestování potravinových komodit v nastavení mezinárodního obchodu či korporátního potravinového systému. Apeluje na roli geografů v řešení vážných problémů, které globální nastavení potravinových systémů přináší, a hledání cest a možností ke změně.

Klíčová slova: globální potravinové krajiny; potravinový systém; mezinárodní obchod; nadnárodní firmy

Abstract (EN): Global food system: How does it work and who does it control? This paper introduces the notion of global foodscapes, based on examples of global production of hunger and undernutrition, diverse movements of foodstuffs within the international trade settings or corporate food regime. It accentuates the role of geographers in dealing with serious problems and injustices brought by global operation of food systems, as well as calls for examining possibilities of change.

Keywords (EN): global foodscapes; food system; international trade; transnational corporations