Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRAUSE, D., KŘÍŽEK, M. (2018): Vznik a vývoj horských údolí. Geografické rozhledy, 27(5), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Údolí představují významné přírodní koridory. Z geomorfologického pohledu se jedná o místa s vysokou dynamikou. V článku jsou představeny faktory ovlivňující vznik a tvar údolí, typy údolí a nejdynamičtější geomorfologické procesy, tj. laviny a mury působící v českých horských údolích.

Klíčová slova: údolí, hory, mura, lavina

Abstract (EN): The origin and development of the mountain valleys. The valleys represent important natural corridors. From the geomorphological point of view, the valleys belong to the most dynamic parts of the landscape. The factors affecting the valley origin and shape, the valley types and the most dynamic geomorphologic processes, i.e. avalanches and debris flows in Czech mountainous valleys are presented in this article.

Keywords (EN): valley, mountain ranges, debris, debris flow, avalanche