Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SCHUCHOVÁ, K., LENART, J. (2018): Retence povodňových vod starými důlními díly. Geografické rozhledy, 27(5), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Aplikace ve výuce

Abstrakt: Článek popisuje příklady využití zatopených starých důlních děl, konkrétněji pak popisuje částečně zatopené dílo Stavisko 1, které vzniklo na přelomu 18. a 19. století v údolí řeky Moravice v geomorfologickém celku Nízký Jeseník. Důl za zvýšených srážkových úhrnů působí jako přirozený rezervoár vody. V rámci výzkumu byla vypočítána maximální retenční objemová kapacita podzemního prostoru, která činí 717 m3. Článek diskutuje možné pozitivní přínosy existence díla pro geoekosystém krajiny.

Klíčová slova: stará důlní díla, důlní voda, využívání starých důlních děl

Abstract (EN): This paper describes examples of use of flooded abandoned mines, specifically in the instance of the partly flooded mine Stavisko 1, which was created in the Moravice river valley in the Nízký Jeseník geomorphological unit at the turn of the 18th and 19th centuries. During periods of high rainfall, the mine serves as a natural water reservoir. Based on our research, the maximum total retention capacity of the underground space was calculated with the result of 717.3 m3. The paper discusses possible beneficial contributions of the existing mine for the geo-ecosystem of the landscape.

Keywords (EN): old mines, mine water, use of abandoned mines