Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ, K. (2018): Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Relativní věková struktura populace světa v roce 2015 (grafy)

Abstrakt: Stárnutí populace je dnes často diskutovaným tématem - zasahuje nebo v budoucnu zasáhne pravděpodobně většinu populací světa. Zároveň přináší mnohá rizika z hlediska např. zatížení sociálních systémů. Článek se zaměřuje především na absolutní nárůst počtu seniorů v populaci světa a v porovnání populací Afriky a Evropy. Je zřejmé, že počet nejstarších osob se pravděpodobně zněkolikanásobí, počty osob v nižších věcích budou narůstat spíše pomalejším tempem, v případě Evropy mohou dokonce klesat.

Klíčová slova: stárnutí populace, demografické ukazatele stárnutí populace, svět, Evropa, Afrika

Abstract (EN): Population aging as a global phenomenon of the 21st century. Population aging is nowadays a frequent issue in demography - it affects or likely will affect most of the world's populations. At the same time, it brings many risks in terms of e.g. the burden on social systems. The article focuses on the absolute increase in the number of seniors in the world population and in the comparison of Africa and Europe. It is obvious that the number of the oldest people is likely to be multiplied, the number of people in the lower age will grow at a slower rate, in the case of Europe, it may even decline.

Keywords (EN): population aging, demographic measures of population aging, World, Europe, Africa