Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RAŠKA, P., ZÁBRANSKÝ, V. (2014): Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími. Geografické rozhledy, 23(4), 30–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek prezentuje historickogeografický přehled vlivů lidských aktivit na vodní toky a říční nivu od doby pravěkého osídlení, přes vývoj říční nivy samotné, vrcholící v průběhu středověkého odlesňování a zemědělství, až k době urbanizace a industrializace v 19. století a opětovnému docenění hydroekologického významu říční nivy na konci 20. století.

Klíčová slova: řeka, říční niva, antropogenní vlivy, management vodních zdrojů, historie, Česko

Abstract (EN): Rivers and River Floodplains Across the Centuries. The paper presents a historic-geographical overview of the influence of human activities on rivers and river floodplains from prehistoric settlement through the actual development of floodplains, culminating in Medieval deforestation and agriculture, to periods of urbanization and industrialization in the 19th century and to renewed appreciation for the value and hydro-ecological significance of river floodplains in the late 20th century.

Keywords (EN): river, river floodplain, anthropogenic impacts, water management, history, Czechia